Дезинфектант APOLO Sept Forte 5 L e

  • Марка: APOLON INVEST
  • Кат. номер: 904

Биоцидът е с бактерицидно, фунгицидно и вирусоцидно (вируси с обвивка) действие, като областите на употреба са: дезинфекция и почистване на малки по площ, устойчиви на алкохол повърхности (работни плотове, кухненски плотове, дръжки, клавиатури, оборудване, бюра, маси и др.) в здравни и лечебни заведения, обекти с обществено предназначение (училища, детски градини, социални заведения, хотели, козметични и спортни обекти) и в бита. Начин на употреба: Биоцидът е готов за употреба. Повърхностите, подлежащи на дезинфекция се третират с биоцида чрез напръскване при употреба на професионални пръскачки и при употреба на опаковка със спрей-помпа, или чрез забърсване с подходящ моп или бърсалка, до пълното омокряне на повърхността. Оставя се да действа в продължение на 2-3 минути. След третиране, помещението се проветрява.Предупреждения за опасност:H225 Силно запалими течност и пари.H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.Препоръки за безопасност: P102 Да се съхранява извън обсега на деца.P210 Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. Тютюнопушенето забранено.P280 Използвайте предпазни ръкавици/ предпазно облекло/ предпазни очила. P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. Р403+Р233 Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен.P501 Съдът да се изхвърли в съотвествие с нормативната уредба.Активни вещества:Алкил(C12-16) диметилбензиламониев хлорид–0.89 g/100gЕтилов алкохол-70.0 g/100g Категория на потребителите:професионална и масова Главна група 1  Дезинфектанти. Продуктов тип 2 Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора и животни.

 

65,00 лв. 39,00 лв.
Базова цена: 39,00 лв.
Моля, изберете:
Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!